Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ШАТО БОТЕВО“ ООД

I. Въведение

 1. Настоящата политика по защита на личните данни урежда как Шато Ботево ООД, събира, обработвана и съхранява личните данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните“ – Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове.
 2. Поверителността на информацията за нашите потребители е основен приоритет за нас. Шато Ботево ООД в качеството си на администратор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.
 3. Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени. Моля да ги прочетете внимателно. Предоставяйки Вашите лични данни на Шато Ботево ООД, независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Моля, в случай че имате въпроси, свързани с настоящата политика, да се свържете с Служител по сигурността на личните данни, а в случай че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от Шато Ботево ООД, за които е задължително да предоставите личните си данни.

II. Информация относно Шато Ботево ООД в качеството ѝ на Администратор на лични данни.

 1. Във връзка с обработката на Вашите лични данни можете да се свържете с нас в посочените точки за контакт:
  • Име: Шато Ботево ООД
  • Адрес: ул. Георги Гюлмезов 7
  • Град/Село: Сливен
  • Пощенски код: 8800
  • Държава: България
  • Телефон: (+359) 878 955 590
  • e-mail: office@chateaubotevo.com
  • Уебсайт: https://www.chateaubotevo.com
 2. В случай че смятате, че нарушаваме Вашите права, свързани с обработката на личните Ви данни, и в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните“ – Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да подадете оплакване до Служител по сигурността на личните данни, да подадете жалба до надзорен орган и да потърсите защита по съдебен ред както следва:
  • Лично на хартиен носител в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.
  • С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, Комисия за защита на личните данни.
  • По факс на адрес: 029153525.
  • По електронен път на имейл адреса на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканирана).
  • Чрез сайта на КЗЛД на адрес https://cpdp.bg/?p=pages&aid=6 по начина, описан на съответната страница. В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис.

III. Правно основание

 1. Настоящата Политика за защита на личните данни („Политика“) се издава на основание на Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, („Българско законодателство“), и на Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR“).
 2. Българското законодателство и GDPR предвиждат правила за това как Шато Ботево ООД трябва да събира, обработва и съхранява лични данни.
 3. За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на операциите по обработката и Шато Ботево ООД е предприела необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване. Съгласно основните принципи, спазвани от Шато Ботево ООД, Вашите лични данни са:
  • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
  • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите“);
  • подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
  • точни и поддържани в актуален вид; Шато Ботево ООД е предприела всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);
  • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението“);
  • обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);
  • Шато Ботево ООД носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработката на лични данни („отчетност“).

IV. Цели на Политиката

 1. С приемането и прилагането на настоящата политика на Шато Ботево ООД съгласно българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679 се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.
 2. С приемането и прилагането на настоящата политика на Шато Ботево ООД съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.
 3. С настоящата политика Шато Ботево ООД цели да гарантира:
  • Законосъобразност на обработването на лични данни, извършвано от Шато Ботево ООД;
  • Правата на физическите лица, субекти на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679;
  • Спазването на изискванията на регламента към Шато Ботево ООД в качеството му на Администратор и/или Обработващ, включително:
   1. Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране
   2. Регистри на дейностите по обработване
   3. Подходящи технически и организационни мерки, които се преразглеждат и при необходимост се актуализират
   4. Мерки за оценка на риска, свързан с обработката на личните данни
   5. Спазването на изискванията при възлагане на обработката на Ваши лични данни на трети страни (Обработващи)
   6. Задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни, и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;
  • Като се имат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, Шато Ботево ООД в качеството му на Администратор и/или Обработващ лични данни прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено с този риск ниво на сигурност.
  • Гарантира спазването на основните принципи при предаване на лични данни на трети държави или международни организации извън ЕС.

V. Обхват

 1. Дефиниции:
  • „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
  • „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 2. Политиката за защита на данните се прилага по отношение на обработването на лични данни на потребителите, служителите, там, където са станали известни такива на партньори и доставчици, както са описани в регистрите на дейностите по обработка, установени в съответствие с член 30 от Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 („Регистри на дейностите по обработване“).

VI. Цели на обработката на лични данни

 1. Съгласно изискванията на Раздел I – Прозрачност и условия от Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 Шато Ботево ООД предоставя прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно член 12 от Регламента.
 2. Целите и информацията по отношението на обработката на личните данни, извършвана от Шато Ботево ООД, се предоставят в съответствие с „Процедура за прозрачна комуникация“ (P_A2_BG), „Процедура при събиране на лични данни“ (P_A13_BG) и „Процедура при получаване на лични данни“ (P_A14_BG).
 3. Целите и информацията по отношението на обработката на личните данни са посочени в предоставяните на субектите на данни документи „Информация за обработване на лични данни при събиране“ (D_A13_BG) и „Информация, предоставяна при получаване на лични данни“ (D_A14_BG).

VII. Прозрачност. Права на лицата, чиито данни се обработват от Шато Ботево ООД

 1. Информация за правата Ви, свързани с обработката на лични данни
  • Право на достъп (член 15): Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.
  • Право на коригиране (член 16): Да коригирате неточни или непълни лични данни.
  • Право на изтриване (член 17): Да поискате изтриване на Вашите лични данни.
  • Право на ограничаване на обработването (член 18): Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
  • Задължение за уведомяване (член 19): Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.
  • Право на възражение (член 21): Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, за изпълнението на задача от обществен интерес, на база на официални правомощия, за целите на легитимните интереси на Шато Ботево, за целите на директния маркетинг, за научни или исторически изследвания или за статистически цели.
  • Право на отказ от автоматизирана обработка (член 22): Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви касае значително.
  • Право на преносимост (член 20): Имате право да получите личните си данни.
  • Право на жалба и ефективна съдебна защита (членове 77, 78 и 79): Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни.
 2. Всички субекти на лични данни (кандидати за работа, посетители, контрагенти, потребители на електронния ни магазин, клиенти, доставчици, арендатори, посредници, лица наети за краткотрайна сезонна селскостопанска работа или служители, там където са Ви станали известни такива данни на партньори или доставчици, съгласно описаните в регистрите на дейностите по обработка) имат право да упражнят правата си по следния начин:

VIII. Предаване на лични данни на трети държави или международни организации

 1. Предаване на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на трета държава или на международна организация извън ЕС, се осъществява от Шато Ботево ООД само при условията на Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679, като се спазват условията, посочени в глава V на регламента.
 2. Шато Ботево ООД прилага всички разпоредби на регламента, така че да не се излага на риск необходимото ниво на защита на физическите лица, осигурено от регламента.
 3. В случай че Шато Ботево ООД ще осъществява трансфер на лични данни на трета държава или на международна организация извън ЕС, този трансфер се извършва в съответствие с „Процедура за трансфер на данни извън ЕС“ (P_A44_BG), а субектите на данните се уведомяват предварително с „Информация за обработване на лични данни при събиране“ (D_A13_BG) и „Информация, предоставяна при получаване на лични данни“ (D_A14_BG), като се изисква тяхното „Съгласие за предаване на лични данни“ (D_A49_BG).

IX. Нарушения и Уведомяване за нарушения

 1. „Нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин от Шато Ботево ООД.
 2. В случай на нарушение на сигурността на личните данни незабавно следва да се уведоми Служителя отговорен за сигурността на данните
 3. В случай на нарушение на сигурността на личните данни, при което съществува вероятност да се породи риск за правата и свободите на физическите лица, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрало за него, Шато Ботево ООД уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.
 4. В случай че конкретно нарушение представлява риск за правата и свободите на физическите лица, Шато Ботево ООД предприема мерки, за да уведоми засегнатите лица с цел да се минимизират евентуалните неблагоприятни последици.
 5. Шато Ботево ООД предприема действия според „Процедура при нарушение на сигурността на личните данни“ (P_A33_BG).

X. Унищожаване

 1. Шато Ботево ООД следва „Процедура за унищожаване на лични данни“ (P_A17_BG_01).

XI. Промени в политиката за поверителност

 1. Шато Ботево ООД има право да актуализира, като изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

XI. Промени в политиката за поверителност

 1. Служител по сигурността на личните данни е собственик на този документ и отговаря за това тази процедура да се преглежда в съответствие с изискванията за преглед и актуализация на Регламент (ЕС) 2016/679.
 2. Настоящата версия на този документ е достъпна за всички членове на персонала на хартиен носител в отдел „Счетоводство“, а електронната версия на документите на файловия сървър на дружеството в папка /GDPR.
 3. Тази процедура е одобрена от Управител на 11/18/2019. и се издава под контрола на версията под негов подпис.

XII. История на промените

 1. Първа версия: 11/18/2019