Новини

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО НОВАТА МЯРКА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ОТ ЛО3АРО-ВИНАРСКАТА ПРОГРАМА

От 17 юни (понеделник) до 27 юни 2019 г. се отваря първият прием по новата мярка „Инвестиции в предприятия,, от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. (НППЛВС 2019-2023 г.). Бюджетът по мярката за финансовите 2019 г. и 2020 г. е над 16,4 млн. лв. (16 624 300 лв.) годишно.

Мярката „Инвестиции в предприятия,, има за цел да подобри общите резултати на винарските предприятията, адаптирането им към изискванията на пазара и да повиши тяхната конкурентоспособност. С оглед постигането на тази цел са предвидени дейности, насочени към изпълнението на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи. Сред тях е и изграждане на съоръжения за преработка и инфраструктура в избите. Стопаните могат да кандидатстват за закупуване на машини и оборудване за преработката на грозде, контрол на температурата, бутилиране, етикетиране, опаковане и др.

В програмата са предвидени общо четири мерки – „Популяризиране в трети държави,,; „Преструктуриране и конверсия на лозя“; „Инвестиции,, и „Застраховане на продукцията,,. Мерките „Популяризиране в трети държави,, и „Преструктуриране и конверсия на лозя,, се прилагаха успешно и в рамките на старата програма. Общият бюджет на програмата за петгодишният й период на действие е близо 262 млн. лв.

Документите за кандидатстване по мярка „Инвестиции в предприятия,, от НППЛВС 2019-2023 г. са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие,,.

Източник: Нова добруджанска трибуна, стр. 4