Новини

НОВА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 Г.- I ЧАСТ

В две поредни рубрики на нашия екип от „Агробизнес консултинг“ ЕООД ще ви запознаем с актуална информация от новата „Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година“ (Програма). Програмата включва следните четири мерки, които отразяват стратегическите цели за развитие на лозаро-винарския сектор в България:

 1. „Популяризиране на пазарите на трети държави“;
 2. „Преструктуриране и конверсия на лозя“;
 3. „Застраховане на реколтата“;
 4. „Инвестиции в предприятия“

Първите две мерки се прилагат успешно и в рамките на настоящата програма, а мерките „Инвестиции“ и „Застраховане на продукцията“ се включват в новата Програма, с цел модернизиране и повишаване на конкурентоспособността на сектора, както и за подобряване на процеса на управление на риска. В настоящата I част на рубриката предоставяме информация за мерките „Популяризиране на пазарите на трети държави“ и „Преструктуриране и конверсия на лозя“, а в следващия брой във II част ще научите и за мерките „Застраховане на реколтата“ и „Инвестиции в предприятия“.

Мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави“

Основната й цел е повишаване на конкурен-тоспособността и износа на качествени и биологични български вина на пазарите на трети страни. Обхваща дейности за информиране и популяризиране на качествени вина с цел повишаване на търсенето на целевите пазари и е приложима за вина със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ), сортови вина без ЗГУ/ЗНП и сертифицирани биологични вина. За целеви трети страни са определени: Китай, Япония, Хонг Конг, Тайван, Сингапур, Виетнам, Тайланд, Малайзия, Алжир, Русия, Беларус, САЩ, Канада, Мексико и Бразилия.

Приоритет ще бъде даван на: проекти на нови бенефициери по мярката; операции, насочени към целеви страни, различни от държавите, обхванати от мярката по предходните програми; проекти, в обхвата на които попада повече от един целеви пазар; международното присъствие на кандидата и/или на участниците в промоционалния проект за минимум последните 2 години; кандидати, които имат по-високи приходи от лозаро-винарска дейност, съответно, по-висок % на реализиран износ от общите продажби за последните 2 години; проекти на кандидати с по-силни позиции не само в производството, но и в търговията на вино (т.е. приоритетна ще бъде и степента на представителност на кандидата). Допустими бенефициери: търговски дружества, работещи основно в лозаро-винарския сектор; професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор; признати организации на винопроизводители и асоциации на организации на винопроизводители; междупрофесионални организации; държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса, когато не са единствени бенефициери на помощта.

Финансова помощ/ФП- максималната стойност на 1 проект е до 1 000 000 лв., когато кандидатът е търговско дружество и до 4 000 000 лв. в случаите, когато кандидатът е: професионална организация; призната организация на производители на лозаро-винарски продукти; междупрофесионална организации по Закона за виното и спиртните напитки; държавен орган или институция. Интензитетът на финансовата помощ е до 50 % от стойността на допустимите разходи. ФП се изплаща чрез авансови, междинни и окончателно плащане, които се извършват в срок до 90 календарни дни след депозирането на съответното заявление за плащане. Авансови плащания/АП са допустими, като заявление се подава след сключване на договора или след започване на нов период (размерът не може да надхвърля 80 % от стойността на договорената ФП за съответния период).

Допустими за подпомагане са заявления, получили минимум 15 точки по критериите за оценка, като общият максимален брой точки по мярката е 39.

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Добре позната е от предходните две национални програми, изпълнявани за периоди 2009/2013 и 2014/2018 година и целта й е повишаване на жизнеспособността на гроздо- и вино-производителите в България. Допустими бенефициери: производители, които са ФЛ или ЮЛ или група физически или юридически лица, независимо от правния статут, предоставен на групата и на нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира в рамките на територията на ЕС, и което стопанисва площ, засадена с винени сортове лози; производителите трябва да са вписани в лозарския регистър. Допустими за подпомагане са производители: на винено грозде, които имат валидни разрешения за презасаждане и разрешения, които са издадени на база права за презасаждане, произтичащи от същото стопанство (последните могат да бъдат удовлетворени по реда на Програмата, само ако срокът им на валидност изтича най-късно на 31 декември 2023 г); които имат лозя в добро агротехническо състояние, подлежащи на изкореняване и /или на подобряване техниките на управление; които са представили план за преструктуриране и конверсия на лозя; са предоставили банкова гаранция (когато са заявили авансово плащане).


Допустими по мярката разходи по дейности:


Подмярка „Конверсия на сортовия състав на насажденията“

Допустими технологични дейности:

 1. Изкореняване;
 2. Засаждане
 3. Изграждане на подпорна конструкция.

Подмярка „Промяна на местонахождението на лозята“

Допустими технологични дейности:

 1. Изкореняване;
 2. Засаждане
 3. Изграждане на подпорна конструкция.

Подмярка „Подобряване на техниките за управление на лозята“

Допустими технологични дейности:

 1. Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване;
 2. Изграждане/реконструкция на тераси;
 3. Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване;
 4. Смяна на подпорна конструкция;
 5. Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения;
 6. Смяната на формировката.

„Смяна на формировката“ се счита трайно изменение на формата на лозовото насаждение, определящо бъдещото му развитие в зависимост от очакванията на производителя, а не ежегодна резитбена операция по поддръжка на растенията. Минималната разлика във височината между новата и старата формировка трябва да е 0,5 м.

Дейност „изкореняване“ не може да бъде финансирана самостоятелно, след нея бенефициерът е задължен да приложи дейност „засаждане“. Изкореняването на лозя и засаждането на нови лозови насаждения на друга площ е допустимо и се осъществява посредством комбинация от дейности изкореняване и засаждане. Смяната на местонахождението на лозовия масив не оказва влияние върху предвидените в двете дейности (изкореняване и засаждане) операции и дефинираните пределни цени, по които ще се изчислява ФП.

Финансова помощ/ФП – максималният размер на ФП е до 75 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка дейност, на база пределни цени. Максималният размер на всички разходи по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е 3 000 000 лева. При предоставяне на фактури на стойност по-ниска от договорената, на бенефициера се изплаща ФП в размер на процент от действително извършените разходи, но не повече от 75 %. При предоставяне на фактури на стойност, надхвърляща договорената, се изплаща ФП не по-висока от договорената, а преразходът остава за сметка на бенефициера.

До 80 % от договорираната ФП може да бъде изплатена авансово, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и със заявлението за кандидатстване е заявено АП. При АП максималният срок за изпълнение на дейностите по инвестицията е до края на 2-рата винарска година, следваща годината на АП на ФП, и не по-късно от 4 месеца преди изтичане на срока на валидност на банковата гаранция. АП в размера, посочен в заявлението, може да бъде заявено до 2 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на ФП, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година. За предоставяне на АП ползвателят подава в ЦУ на ДФ «Земеделие» заявление по образец, с приложени изискуеми по националното законодателство документи, вкл. оригинал на банкова гаранция, учредена в полза на ДФЗ (по образец), в размер 110 % от исканата за АП сума със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договора. Недопустимо е АП на етапи от дадена дейност и/или на отделна дейност от договора. За да бъде изплатено АП, всяко предшестващо действие на същата площ, за което ползвателят вече е получил АП, трябва да е изцяло изпълнено.

Недопустими за подпомагане по мярката дейности:

 1. презасаждане на лозарски парцел със същия винен сорт при същите или различни разстояния на засаждане, представляващо обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл;
 2. защита от щети, нанесени от диви животни, чрез изграждане на огради или с активна защита, която включва човешки звуци;
 3. защита от щети, нанесени от птици, чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи, закупуване на машини за плашене на птици или с активна защита, която включва човешки звуци;
 4. защита от градушка чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи;
 5. изграждане на прегради/стени срещу вятър;
 6. изграждане на пътища в рамките на лозовото насаждение или които водят до него;
 7. подмладяване на лозовите насаждения и попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал (подсаждане);
 8. смяна на формировката на лозя, по-млади от 5 години, считано от годината, следваща годината на засаждане, и/или лозя без напълно формирани кордони, рамена и плодни звена;
 9. преструктуриране и конверсия на винени лозя, които не отговарят на определението за добро агротехническо състояние;
 10. дейности или етапи от дейност по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, за които е получено финансиране от ЕС за същите площи през последните 10 финансови години. ФП не се предоставя за:
  • разходи по закупуване на оборудване и съоръжения втора употреба;
  • данък добавена стойност (ДДС);
  • лизинг;
  • оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки;
  • банкови такси, разходи за гаранции, плащане и рефинансиране на лихви;
  • принос в натура;
  • операции, платени в брой (с изключение на разходи за трудови възнаграждения, пряко свързани с осъществяването на дейностите по договора);
  • осигурителни вноски по трудови възнаграждения;
  • разходи, извършени преди подписването на договора с ДФ „Земеделие“;
  • хонорари за консултантски услуги, разходи за управление на проекта;
  • закупуване на стопански инвентар, селскостопанска техника, транспортни средства;
  • ежедневно управление на лозарското стопанство.

Източник: Агрозона