Новини

НОВА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 Г.- II ЧАСТ

В настоящата втора част на рубриката продължваме с представянето на другите две мерки от Програмата – „Застраховане на реколтата“ и „Инвестиции в предприятия“


Мярка „Застраховане на реколтата“

основната й цел е запазването на доходите на производителите на грозде при загуби в продукцията, свързани с природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители.

Допустими бенефициери: производители – физически или юридически лица, или групи физически или юридически лица, независимо от правния статут, предоставен на групата и на нейните членове от националното законодателство, които стопанисват площ, засадена с винени сортове лози; вписани в Лозарския регистър.

Критерии за допустимост: допустими за подпомагане са кандидати, отговарящи на условията за кандидатстване, при предоставяне на сключен застрахователен договор с избрана от тях компания за съответната винарска година.

Допустими за финансиране са разходите, които са осъществявани от и за сметка на кандидата. Застрахователните премии, заявени за подпомагане се подкрепят в рамките на определените горни граници за сумите за подпомагане. Допустими за подпомагане са разходите за застрахователните премии, ненадвишаващи максималния размера на подпомагане, определен въз основа на обичайните пазарни цени и стандартните предположения за загуба на доход за насажденията с винено грозде. Допустимият максимален размер на застрахователната премия, върху която се изчислява финансовата помощ, се определя за всяка финансова година със заповед на Министъра на земеделието, храните и горите. Този размер се изчислява въз основа на официална статистическа информация за средните изкупни цени на виненото грозде през предходните три винарски години и за получените средни добиви от единица площ през същите периоди.

Финансовото подпомагане/ФП не надвишава:

 1. 80% от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени към природни бедствия (това са: неблагоприятни метеорологични условия като слана, бури, градушка, заледяване, силен и проливен дъжд, тежка суша, която унищожава повече от 30% от средната продукция, изчислена на базата на предходния тригодишен период );
 2. 50% от разходите за застрахователни премии, които освен споменатите по-горе рискове, включват и други загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия;
 3. 50% от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители.

Критерии за приоритет и относителна тежест: не се предвижда прилагането на критерии за приоритет по мярката.

Процедура за подбор: всички постъпили заявления, отговаряюи на условията за допустимост, ще бъдат подкрепени в рамките на наличния бюджет. В случай, че бюджетът не е достатъчен за евсички заявления, подкрепата от Съюза ще бъда пропорционално намалена и разпределена в рамките на наличния бюджет. Финансирането на одобрените кандидати ще се осъществява по силата на договор между одобрения кандидат и ДФ „Земеделие”, който е компетентният орган за Република България.


Мярка „Инвестиции в предприятия“

основните й цели са подобряване на технологичната обезпеченост на винарските предприятия; повишаване на тяхната конкурентоспособност и пазарна адаптивност на предприятията; подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия.

Допустими бенефициери и критерии за допустимост: винопроизводители, вписани в лозарския регистър; организации и асоциации на винопроизводители или междубраншови организации. Критерии за допустимост: 1. операциите и свързаните с тях действия да са ясно определени, като са описани ивестиционните дейности и са включени очакваните разходи; 2. има гаранции, че предложените разходи на операцията не превишават обичайните пазарни цени; 3. има гаранции, че бенефициерите имат достъп до достатъчен технически и финансови ресурси, за да се гарантира, че операцията се изпълнява ефективно и че кандидатстващото предприятие не е в затруднение; 4. има съответствие между предложените стратегии и поставените цели и вероятното въздействие и успеха в подобряването на цялостните характеристики на съоръженията за преработка или предлагане на пазара и тяхното приспособяване към изискванията на пазара, както и в повишаването на тяхната конкурентоспособност.

За оценка на предложените разходи ще бъде използван метода за оценка на поне 3 независими и съпоставими оферти с оглед определяне обосноваността на предложените разходи. Ще се следи за това оферентите да бъдат независими, да не бъдат в открито производство по несъстоятелност, да не са обявени в несъстоятелност и да не се намират в производство по ликвидация. При преценяване на допустимостта на проектните предложения се извършва и оценка на бенефициерите за достатъчен технически и финансов ресурс с цел гарантиране на ефективно изпълнение на поетите задължения. Предприятия в затруднено финансово положение няма да се подпомагат.

Допустими за подпомагане дейности и разходи са:

 1. Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:
  • машини/оборудване за преработката на грозде;
  • оборудване за контрол на ферментацията, оборудване за обработка на вино и гроздова мъст;
  • оборудване за контрол на температурата; оборудване за преместване на виното в избените помещения;
  • оборудване за технология, свързана с пенливи вина; оборудване за бутилиране, етикетиране, опаковане;
  • оборудване за управление на отпадните води; оборудване на инфраструктурата на избата (тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи /кислород, азот, вода, SO2 и др./;
  • монтаж и помощни съоръжения; автоматични системи);
  • оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на виното (бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и термо-регулиращи бъчви;
  • резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино – стационарни и подвижни;
  • пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино /сертифицирани за хранителни цели/;
  • възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана;
  • оборудване за избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното – стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация /микрооксиженатори/;
  • модулна система за позициониране на бъчви; автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина.
 2. Общи разходи, свързани с горепосочените разходи, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи.

Недопустими за подпомагане разходи:

 1. закупуване на машини или оборудване втора употреба;
 2. оборудване за създаване на системи, които дават възможност за въвеждането/поддръжката на сертифициране на частно производство (например разпространение от търговски вериги);
 3. развитие на нови продукти, процеси и технологии, свързани с лозаро-винарски продукти; разходи за инвестиции за обикновена подмяна; разходите, свързани с договор за лизинг, извън посочените по-горе, по-специално маржа на лизингодателя, разходите за рефинансиране на лихви, непреките разходи и разходите за застраховка; данък добавена стойност (ДДС) освен в случаите, когато той действително и окончателно е поет от бенефициер, различен от данъчно незадължени лица. Инвестициите за обикновена подмяна са недопустими за подпомагане.

Финансова помощ/ФП- максималната стойност на един проект не може да надвишава 600 000 евро. Максималният размер на ФП за микро-, малки и средни предприятия е до 50 % от стойността на действителните разходи за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности. Интензитетът на ФП се съкращава наполовина за предприятия с по-малко от 750 служители или оборот, по-малък от 200 милиона евро, и е до 25% от действително направените разходи. За предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро, интензитетът на финансовата помощ е до 15% от действителното направените допустими разходи.

Авансови плащания- До 80 % от договорираната ФП може да бъде изплатена авансово, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и със заявлението за кандидатстване е заявено авансовото плащане. За предоставяне на авансово плащане ползвателят подава в ЦУ на ДФ „Земеделие“ заявление (по образец), с приложени изискуеми документи, вкл. оригинал на банкова гаранция, учредена в полза на ДФЗ (по образец), в размер 110 % от исканата за авансово изплащане сума със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договора. В срок до 30 работни дни от подаване на заявлението за авансово плащане изпълнителният директор на ДФЗ одобрява или мотивирано отказва със заповед изплащането на авансово заявената сума и писмено уведомява ползвателя.

Критерии за приоритет и относителна тежест- допустими за подпомагане са проекти, получили не по-малко от 5 точки. В случаи на повече от 1 заявление с еднакъв брой точки, за които наличният бюджет е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления, пропорционално на заявеното финансиране.

Източник: Агрозона