Новини

ЕК одобри новата лозаро-винарска програма

Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. е одобрена от Европейската комисия (ЕК), съобщиха от министерството на земеделието.

Над 76 млн. евро от Лозарската програма отиват за преструктуриране

На 10 юли 2018 г. с официално писмо Европейската комисия одобри без бележки нотифицираната от агроведомството в края на месец февруари т.г. Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

Общата цел на програмата е укрепване на сектора чрез създаване на условия за устойчиво развитие на пазара, повишаване конкурентоспособността на производителите на винено грозде и на качествено българско вино, осигуряване на достъп до международните пазари и възможност за високи икономически показатели на стопанствата.

Тя ще се реализира чрез постигане на предвидените резултати – подновяването на лозарския потенциал на страната, модернизирането на техниките за отглеждане на лозови насаждения, осигуряване на защита от рискове за производителите на винени сортове лозя, както и изграждане на съоръжения в предприятията за бутилиране на висококачествено българско вино.

Затова, в националната програма, са включени мерките „Популяризиране в трети държави“, „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Инвестиции“ и „Застраховане на реколтата“. Всяка от предвидените мерки включва дейности, които допринасят за оптимално постигане на планираните резултати от подпомагането в сектора.

За да се гарантира, че мерките се изпълняват ефикасно и ефективно, за всяка мярка са установени критерии за допустимост, както и критерии за приоритет, за да се даде предимство на конкретни категории бенефициенти или на операции, насочени към постигането на основните цели на мярката.


Програмата с годишен бюджет от 52 341 922,46 лв. и е изготвена в съответствие с правилата за прилагане на мерките за подпомагане в сектора, определени с Регламент 1308/2013, Регламент за изпълнение 2016/1149 и Делегиран Регламент 2016/1150.


Източник: www.agronet.bg